De 200 rikeste i Nord-Norge

Inge Berg, her avbildet med datteren Therese, har den største formuen i Nord-Norge og Nordland fylke med 1,7 milliarder i skattbar formue og 3,1 milliarder om vi tar bort verdsettelsesrabatten. Foto: Nordlaks

Er myndighetenes mål å beskatte de rikeste mer enn tidligere så virker denne politikken på de rikeste i Nord-Norge. Skattetallene for de 200 rikeste i Nord-Norge viser:

Av Knut Ørjasæter

 

                                                  2020                  =>               2021

Formuene går ned                       30,5                ↘             28,5 milliarder kr.

Inntektene øker kraftig           982,9             ↗             2980,0 millioner kr.

Betalbar skatt øker kraftig    575,4             ↗             1176,2 millioner kr.

Selv om den skattbare formuen har gått ned med nesten 7 prosent i fra 2020 til 2021, så har de 200 rikeste i Nord-Norge økt inntektene med 3,1 ganger fra 982,9 millioner kroner i 2020 til 2980,0 millioner i 2021. NB! Dette er inntekten til privatpersoner som de personlig skal skatte av, og gjelder ikke direkte for selskapene de er eiere i. Det kommer i tillegg.

Skatt som skal betales av disse 200 rikingene har økt fra 575,4 millioner kroner i 2020 til 1176,2 millioner i 2021, altså en dobling av skattebetalingene.

Vi leser stadig at eiere av større bedrifter klager over at de må ta ut store inntekter eller utbytter fra virksomhetene de eier for i det hele tatt å betale formueskatten de blir ilagt. Ser en på tallene for Nord-Norge så kan tallene tyde på at de rikeste nettopp har måttet gjøre det. I 2022 og 2023 skal formuesskatten for de rikeste skjerpes enda mer.

Selv om Benedicte Berg Schilbred hadde i en nedgang i nettoformue fra 518 millioner kr. i 2020 til 462,9 millioner i 2021, har hun fremdeles høyest formue i Troms og Finnmark. Foto: Ronald Johansen

Det burde derfor ikke forbause noen at mange melder flytting til utlandet. Dagens Næringsliv har meldt at i overkant av 30 utflyttere har tatt med seg nær 30 milliarder i formue og flyttet ut av Norge. I 2023 vil flere falle ut av listen vår nettopp av den grunn.

Blant annet har Francis Hay og Bjørn Dæhli allerede falt ut av den nordnorske rikinglisten, riktignok var disse to med korte opphold som nordlendinger. Nylig har også Dag Stiansen og Tord Kolstad bekreftet at de er på flyttefot til Sveits.

Bjørn Dæhli har falt ut av den nordnorske rikinglisten, med et kortvarig opphold som Bø-væring. Nå har han gjort sveitser av seg. Foto: Wikipedia/Creative Commons/Magnus Manske

For å komme inn på listen over de 100 rikeste nordlendingene må du ha en nettoformue på nær 90 millioner kroner. Nr. 100 på listen er Hallbjørn Berg-Hansen (f1974) i fra Mosjøen som har en skattbar formue på 89,3 millioner kroner. Pengene kommer fra oppdrett. Skal du inn på listen over de 200 rikeste i Nord-Norge må du ha en nettoformue på nær 51 millioner kroner. Nr. 200 på listen er Kjell Harald Pettersen (f1959) fra Bodø med en skattbar formue på 50,8 millioner kroner. Han har tjent sine penger som entreprenør og innen eiendom.

 

Formuer med rabatt
Tallene fra skatteetaten er basert på inntekt og formue etter en rekke fradrag. For de rikeste er det viktig å være klar over «rabatten» de får på utregning av skattbar formue. I våre lister er det nettoformue etter «rabatt» og enkelte andre fradrag som brukes. For 2021 var det en rabatt på 45 prosent av:
 
⦁ Aksjer, aksjedel i andeler i verdipapirfond, aksjedel av fondskonto, aksjedel av aksjesparekonto, egenkapitalbevis, andeler i selskap med deltakerfastsetting
 
⦁ Driftsmidler, herunder næringseiendom
 
Dette betyr at hadde du aksjer som hadde en verdi på 100 millioner ble den skattemessige formuesverdien satt til 55 millioner kroner i 2021. Videre betyr dette at formuene til de 200 rikeste er betydelig høyere enn det som fremkommer som skattemessig nettoformue. De rike har den altoverveiende delen av sine formuer nettopp i verdier som omfattes av verdsettingsrabatten som skattemyndighetene kaller rabatten. 
 
Justerer vi den samlede formuen til de 200 rikeste for rabatten, blir deres samlede formue i underkant av 52 milliarder kroner og ikke 28,5 milliarder kroner. 
 
I 2020 var verdsettelsesrabatten 35 prosent. Justerer vi den samlede formuen til de 200 rikeste for rabatten i 2020 var deres samlede formue 47 milliarder kroner og ikke 30,5 milliarder. De faktiske formuene har med andre ord økt med cirka fem milliarder selv om skattbar nettoformue samlet for gruppen har gått ned.
Tanken bak verdsettingsrabatten er at formuesskatten hindrer næringsaktivitet. For å få mest mulig effekt, økte man verdsettingsrabatten på aksjer, noe dagens regjering reverserer.
 
I all hovedsak er formuene bygd opp av personer med tilknytning til oppdrett eller eiendom. Det finnes gode unntak som Brynjar Forbergskog som har bygd seg opp innen transport.
 
Svein Erik Drechsler begynte som bilselger, men har i mange år vært mere kjent for å bruke formuen sin til å drive eiendomsutvikling i Svolvær. Foto: Edd Meby

Kraftig skatteøkning for 2022

Skattesatsen på formuer var 0,85 prosent av nettoformue i 2021 som det det samme som skattesatsen var i 2018, 2019 og 2020. 
 
I 2022 ble det en dobbelt skjerpelse av formueskatten. For det første økte skattesatsen til 0,95 prosent av nettoformue opp til 20 millioner kroner. For formuer over 20 millioner kroner er skattesatsen 1,1 prosent. Samtidig øker beregningsgrunnlaget ved at verdsettelsesrabatten går kraftig ned – den reduseres fra 45 prosent til 25 prosent. Dette er i seg selv en økning på 30 prosent av skattegrunnlaget før økning i skattesatsen. For 2023 øker skatten på formuer ytterligere til 1 prosent for formuer opp til 20 millioner.
 
Oppdrettsfamilier på skattetoppen
De som har de største formuene er ikke nødvendigvis de samme som har de høyeste inntektene. Videre de som betaler mye skatt trenger ikke å ha høy inntekt. Oppdrettskongen Inge Harald Berg hadde eksempelvis en inntekt som gikk opp fra null i 2020 til 243,8 i 2021 og skatten hans økte fra 17 millioner til 88,4 millioner kroner.
 
Det er for øvrig Berg-familien og Nordlaks-eierne som er de største skattebetalerne i Nord-Norge. Fem Berg’er er inne blant de 20 største personlige skattebetalerne i Nord-Norge. Disse seks betalte til sammen over 170 millioner i skatt.
 
Det er fem fra familien Berg blant de 15 rikeste nordlendingene. De har samlet en skattbar formue på 3,3 milliarder kroner. Tar vi bort verdsettingsrabatten er formuen på 6,6 milliarder kroner. Faren har den største formuen med 1,7 milliarder i skattbar formue og 3,1 milliarder om vi tar bort verdsettelsesrabatten. Barna har tilsvarende en skattbar formue på nær 400 millioner kroner og godt over 700 uten verdsettelsesrabatt.
 
Eiendomsbaron Dag Stiansen som ble Bø-innbygger for å få redusert formuesskatten er i 2021 nr. to på listen over de rikeste nordlendingene, men bare nr. 18 på listen over de med høyeste inntekter. På listen over de som betaler mest skatt er han nummer seks. Han har reist videre til Sveits og skal skatte der på formuen der fra 2022. Ellers er det enkelte få på listen over de rikeste med svært lave inntekter i 2021.
 
Dag Stiansen har i likhet med Tord Ueland Kolstad med flere tatt utflytting fra Nord-Norge til Sveits. Foto: Olav Heggø for Stiansenstiftelsen

Listene våre domineres for øvrig av familier fra oppdrettsnæringen og fiskeri. Berg er allerede nevnt. Andre er Holmøy (Sortland), Olaisen (Lovund), Ellingsen (Vågan), Kristoffersen-søstrene (Bø), Lorentsen (Bodø), Bekkeli (Sjøvegan), Meland (Lovund) og Karlsen (Senja).

 
Line Ellingsen er en dyktig forvalter av verdiene i familiebedriften Ellingsen Seafood AS, og har flere andre roller i norsk næringsliv. Foto: Edd Meby
 
Av de 10 med høyest inntekt er det bare en som ikke kommer fra oppdrett eller fisk, Rikard Arne Storvestre.  Han solgte helsekostfirmaet sitt i 2021 for flere hunder millioner kroner. 
 

De rikeste i Nord-Norge: