Vedum vil kurere nordnorsk kapitalsyke

Finansdepartementet ventes å legge frem sin konklusjon i stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond våren 2023, men skal vi tro på finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil dette i så fall være en historisk milepæl.
Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har tydeligvis bestemt seg for at det skal skapes et sterkt finansmiljø i Tromsø.

Av – Edd Meby
 
Vedum hevder at «vi er ett steg nærmere i å opprette et nytt kapitalforvaltningsmiljø i Tromsø». Dette skal «legge grunnlaget for et sterkt finansmiljø og viktige nye arbeidsplasser i Nord-Norge og i Tromsø», som han formulerte det i en pressemelding fra departementet nylig. Nyheten er godt tatt imot, ikke bare i Tromsø, men i hele Nord-Norge, og vil sånn sett kunne bygge helt nødvendig politisk kapital for en upopulær regjering som skal møte velgerne ansikt til ansikt høsten 2024.
 
Historisk milepæl
De store ordene fra Vedum henger fremdeles i luften, men han ser ut til å ha bestemt seg for å realisere sine ambisjoner om et nytt nordnorsk finansmiljø som skal forvalte 40-50 milliarder kroner.
 
Finansdepartementet ventes å legge frem sin konklusjon i stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond våren 2023, men skal vi tro på finansministeren vil dette i så fall være en historisk milepæl. Og det i en landsdel der næringslivet kjennetegnes av mindre bedrifter, privat eierskap – og der det finnes mange eksempler på et stort gap mellom ambisjoner og tilgangen på risikovillig kapital. Dette hemmer utvikling og det hemmer innovasjon.
 
Tromsø sentral
Finansdepartementet satte i september ned en arbeidsgruppe for å utrede hvordan staten kan etablere en slik ny statlig enhet for kapitalforvaltning i Tromsø. Arbeidsgruppen leverte 5. desember sin rapport med anbefalinger, og følger finansministeren på flere viktige punkter:
 
⦁ Gruppen anbefaler at den nye enheten får adgang til å investere i unoterte verdipapirer, altså selskaper som ikke er på børs.
⦁ Gruppen konkluderer med at det kan etableres et nytt statlig kontor for kapitalforvaltning i Tromsø, bare ikke gjennom Statens pensjonsfond. 
 
Nordnorsk profil
Da regjeringen startet arbeidet mot en ny nordnorsk finansinstitusjon var den krystallklar på følgende:
«Regjeringen har som mål å opprette en egen enhet i Tromsø, som kan bidra til å styrke statens tilstedeværelse og bygge sterke kapitalforvaltningsmiljøer i nord.»
 
Derimot var Vedum pragmatisk i forhold til organiseringen:
«Om dette skal være en ny enhet i Folketrygdfondet, underlagt Folketrygdfondet, en ny selvstendig enhet eller del av en annen statlig kapitalforvaltningsvirksomhet, er blant spørsmålene som må utredes videre. Det vil også utredes om enheten skal kunne investere i unoterte selskaper i og utenfor Norge.»
 
Vinner uansett
Den Oslo-tunge arbeidsgruppen henleder også oppmerksomheten til stordriftsfordeler innen kapitalforvaltning, som etter utvalgets oppfatning kan tale mot at det bør etableres et eget investeringskontor i Tromsø. Men finansministeren ser ikke ut til å la dette distrahere seg. Det er neppe noe prestisjenederlag eller problem for Vedum at arbeidsutvalget sparker beina under tanken om å etablere et Tromsø-kontor for Statens pensjonsfond.
 
Å bruke Statens pensjonsfond til dette formål ville etter arbeidsutvalgets mening rokke ved den politiske enigheten om at fondet skal forvaltes med sikte på høyest mulig avkastning over tid. I arbeidsgruppens rapport heter det videre at «enhetens mål om å bidra til statlig tilstedeværelse og å bygge kapitalforvaltningsmiljøer skiller seg fra formålet med Statens pensjonsfond.»
 
———————————————————————————————————–

ARBEIDSGRUPPEN:

Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning:
 
⦁ Fagdirektør Hans Chr. Tronstad, Finansdepartementet (leder)
⦁ Avdelingsdirektør Inger-Johanne A. Rygh, Finansdepartementet
⦁ Fagdirektør Bjørn Hermansen, Nærings- og fiskeridepartementet
⦁ Direktør Jørn Nilsen, Folketrygdfondet
⦁ Administrerende direktør Egil Matsen, Forte Fondsforvaltning
⦁ Prorektor Katrine Tveiterås, UiT, Tromsø