Direktørlønninger: Høye lønninger til færre fiskere

TJENER GODT: Fiskerne kan tjene opptil fem ganger mer enn en arbeider i fiskeindustrien. Foto: Fiskeridirektoratet/Vegard Hatten

– Den gjenværende fiskeflåten gir lønninger og avkastning på totalkapitalen som man bare kan drømme om i de fleste andre bransjer.

Av – Jonas Ellingsen

– I alle fartøygrupper oppnås det lønninger som langt overstiger norsk gjennomsnittslønn på om lag 580 000 kroner pr. år og en normal avkastning på totalkapitalen på fire prosent. Kontrasten til arbeiderne på fiskemottakene er slående. Et årsverk i fiskeindustrien betales med en minimumslønn på 380 000 kroner, det vil si at fiskerne kan tjene opptil fem ganger årsinntekten til en arbeider i fiskeindustrien.

Fiskeripolitikkens virkninger
Det er  økonom Torbjørn Trondsen og  jurist Peter Ørebech, begge professorer ved UiT Norges Arktiske Universitet, som fastslår dette i en artikkelen “Fiskeripolitikk for god verdiskaping og utvikling av norske kystsamfunn?” i  tidsskriftet Samfunn og økonomi. Her ser de på grunnlaget for Riksrevisjonens og Stortingets kritiske merknader til fiskeripolitikkens negative virkninger for befolkningsutviklingen i fiskerikommunene – virkninger som står  i motstrid til de samfunnsøkonomiske bosettingsmålene nedfelt i havressursloven.

Tall fra Fiskeridirektoratets siste lønnsomhetsundersøkelse viser at både fiskerlønningene og kapitalavkastningen i fisket er økt to til tre ganger på ti år – særlig i havfiskeflåten. Lønnsomhetsutviklingen kan forklares både av en sterk prisoppgang av fisk – som har vært betydelig større enn den norske konsumprisindeksen – og konsentrasjon av kvotene på færre fartøyer.

Færre fiskere

– Sammenslåing av kvoter gjennom privat kjøp og salg av de tildelte offentlig garanterte kvoterettighetene, har resultert i en kraftig nedgang i antall fiskerårsverk i de fartøygruppene hvor strukturering har vært tillatt. Vekst i sysselsettingen har det bare vært i fartøygruppene under elleve meter hvor nyrekruttering har vært tillatt, konstaterer professorene Ørebech og Trondsen.

De slår fast “at  den fiskeripolitikken som Riksrevisjonen presist beskriver i sin rapport har gitt de negative konsekvensene for kystkommunene, ut over det som kan forventes av den generelle samfunnsutviklingen.»