Ambisiøse hydrogenplaner i Nord-Norge

Aker Horizons og Statkraft offentliggjorde senhøstes i fjor at de skulle samarbeide tett med utviklingen av hydrogen- og ammoniakkprosjektet ”Aker Horizons” som de allerede er i gang med i Kvanndal/Bjerkvik-området utenfor Narvik. Her fra den opparbeidede industritomten i Kvanndalen. Foto: Målselv Maskin & Transport AS

Det er mange som ønsker og vil være med på et hydrogeneventyr i Nord-Norge. Det er i ferd med å utkrystallisere seg noen prosjektvinnere. Her ser vi på noen av disse prosjektene.

Av Knut Ørjasæther

Først litt om hydrogen.

Hydrogen sees som en viktig erstatter til dagens fossile brensel – ikke minst som fremtidig drivstoff. Hydrogen vil derfor få en spesielt viktig rolle innen transportsektoren. Brukt som drivstoff slipper hydrogen bare ut vanndamp og er et klimavennlig alternativ. Det avhenger imidlertid av hvilken måte hydrogenet er produsert på. Det er blitt vanlig å skille mellom tre ulike grupper av hydrogen avhengig av hvordan den produseres.

Grønt hydrogen:             Fra fornybar energi, produsert ved elektrolyse uten CO2-utslipp

Blått hydrogen:               Fra naturgass med CO2-fangst og -lagring, ofte forkortet CCS

Grått hydrogen:              Fra fossile energikilder uten CO2-fangst

I Norge har diskusjonen i hovedsak gått på om det skal produseres blått eller grønt hydrogen. Norge har store mengder gass og har store økonomiske interesser i at denne gassen skal utnyttes. I tillegg har vi store mengder med grønn fornybar energi.

Siden hydrogen er en gass det kan være store utfordringer med å få lagret og transportert frem til brukerne/markedet har videreforedling til ammoniakk fremkommet som et supplement og alternativ. Ammoniakk som energibærer/drivstoff blir fremstilt fra hydrogen i en kjemisk prosess. En gass krever langt mer lagringsplass enn en væske. For å få flytende hydrogen må den komprimeres og/eller lagres ved -253° C. Det byr på store utfordringer. Å lagre ammoniakk er langt enklere. Den kan enten lagres ved omgivelsestrykk ved -33°C eller ved omgivelsestemperatur i en trykktank ved 10 bar. Ammoniakk regnes som det beste grønne alternativet til dieselolje, spesielt for skipsfarten med store skip over lange avstander. Denne typen transport står for 80 prosent av samlede klimagassutslipp i maritim sektor.

Fargekodene for ammoniakk tilsvarer de for hydrogen.

Grønn ammoniakk:       Produseres ved bruk av fornybar energi uten CO2 utslipp

Blå ammoniakk:             Produseres fra fossile energikilder med CO2-fangst og lagring

Grå Ammoniakk:            Fra fossile energikilder uten CO2-fangst

Krafttilgang en flaksehals

For storskala produksjon av grønt og blått hydrogen eller tilsvarende grønn eller blå ammoniakk er tilgangen på fornybar energi/kraft avgjørende. Tilgangen på kraft til disse kraftkrevende prosjektene er sett på som en flaskehals – ikke minst etter at vedtaket om elektrifisering av Melkøya – som vil ta en stor del av kraftoverskuddet som er i regionen. I tillegg må strømnettet utbygges for at de største prosjektene skal kunne få tilgang til den fornybare energien prosjektene trenger.

Narvik Hydrogen AS vil ha en ledende rolle i modningen av markedet for grønt hydrogen i Narvik-regionen og deler av Norrbotten. Selskapet vil utvikle prosjekter innen produksjon, distribusjon og salg av grønt hydrogen, og med dette bidra sterkt til nullutslipps energiløsninger for en rekke transport- og industriaktører i regionen. Selskapet fikk i fjor høst tildelt 10 MV nettkapasitet fra Statnett. Selskapet er kontrollert av Norwegian Hydrogen AS som har 54 prosent av aksjene og Greenstat ASA som har 36 prosent. Aker Horizons er for øvrig største eier av Greenstat ASA med 19 prosent eierandel.

Aker Horizons og Statkraft offentliggjorde senhøstes i fjor at de skulle samarbeide tett med utviklingen av hydrogen- og ammoniakkprosjektet ”Aker Horizons” som de allerede er i gang med i Kvandal/Bjerkvik-området utenfor Narvik. Anlegget har en planlagt kapasitet på opptil 600 MW. Aker Horizons fikk i fjor høst tildelt 250 MW nettkapasitet fra Statnett. Fra før har selskapet sammen med Nordkraft fått reservert 230 MW. Samlet har selskapet nå 480 MW som er nær det som er ønsket kapasitet på 600 MW for dette anlegget.

Det vil bli et av de første storskala-anleggene for grønn ammoniakk i Europa. Med full tilgang til fornybar energi håper selskapet å nå en produksjon på mellom 1000 og 1500 tonn per dag. I følge planene vil en endelig investeringsbeslutning bli fattet i 2025. Det kan gi oppstart og kommersiell drift i 2028. Ammoniakken fraktes til utskipning ved kysten gjennom rørledning. Det er allerede inngått intensjonsavtaler med store mottakere av ammoniakken som skal produseres.

Aker Horizons og Varanger Kraft har innledet et samarbeid for utvikling av et grønt ammoniakkprosjekt i Berlevåg. Dette prosjektet skal få mye av den fornybare energien fra verdens mest effektive vindkraftverk på Raggovidda. Partnerne har opprettet et 50/50 eid selskap til formålet, Green Ammonia Berlevåg AS. Det er planlagt med en installert effekt på over 100 MW og en produksjon på i underkant av 300 tonn grønn ammoniakk per døgn. Prosjektet fikk i fjor høst tildelt 120 MW fra Statnett. Det er ventet at et fullt utbygd anlegg vil koste over 3 milliarder kroner å bygge.

Det er allerede et lite pilotanlegg på plass i Berlevåg. Dette anlegget har en installert effekt på 2,5 MW og en produksjonskapasitet på 1 tonn per døgn.

Industrielle aktører som Grieg Edge og Wärtsilä er samarbeidspartnere. Kundene for ammoniakken er spesielt skipsfarten i området. Samarbeidspartnerne prosjekterer et tankskip for utvikling av et distribusjonssystem for ammoniakk i samarbeid med Varanger kraft og Aker Horizons.

EU har satt seg mål om å produsere 10 millioner tonn grønt hydrogen innen 2030 og importere like mye. Tyskland er i ferd med å introdusere støtteordninger som vil øke betalingsvilligheten for grønt hydrogen, som i dag er dyrere enn hydrogen produsert fra fossil energi.

Torghatten Nord og GreenH signerte i fjor høst en kontrakt som omfatter 15 års leveranseavtale på hydrogen til Lofoten-fergene. Det er fergene til Torghatten på ruten Bodø-Moskenes-Værøy-Røst som skal gå på grønt hydrogen. Avtalen gjelder fra 2025 til 2040. I følge beregninger foretatt av Statens Vegvesen vil hydrogenfergene bidra med en reduksjon på 26.500 tonn CO2 årlig.

GreenH skal bygge et anlegg for produksjon av grønt hydrogen på Langstranda i Bodø. Planlagt kapasitet er på 6-10 tonn hydrogen per dag. Det skal i tillegg inkluderes anlegg for salg og distribusjon av oksygen samt utveksling av varme til fjernvarmenettet. Samlet vil investeringen bli på vel 1 milliard kroner. GreenH er kontrollert av Infranordic AS.

Neptun Glomfjord Green Ammonia AS  besluttet tidlig i februar i år å realisere planene om å investere vel 1 milliard kroner i et fabrikkanlegg for grønn ammoniakk i Glomfjord. Selskapet er et samarbeid mellom eierne Troms Kraft, Greenstat ASA, Meløy Energi og børsnoterte NEL. Greenstat  ASA har for øvrig Aker Horizons som største aksjonær. Enova har vedtatt å gi et tilskudd på 150 millioner kroner til prosjektet. Planene er produksjon innen utgangen av 2027.

Neptun Glomfjord Green Ammonia AS har per dato reservert 20 MW kraft. Det er planlagt å gi en produksjon på mellom 60 og 100 tonn grønn ammoniakk per dag. I tillegger er det søkt om ytterligere 30 MW som skal kunne mer enn doble kapasiteten.

Troms Kraft har gjennom deleide Neptun Tromsø AS ambisjoner om å bli en betydelig aktør innen utvikling av grønn hydrogen og grønn ammoniakk i Nord-Norge. Selskapet som ble stiftet i 2023 har den tyske kapitalforvalteren Prime Capital AG med på eiersiden. I tillegg er en gruppe norske investorer med gjennom investeringsselskapet Magnora ASA. Neptun Glomfjord Green Ammonia AS er deres første og største satsning. I tillegg til prosjektet i Glomfjord, jobber Neptun Tromsø AS aktivt med utviklingen av et større ammoniakkproduksjonsanlegg ved Grøtsund i Tromsø.

Glomfjord Hydrogen AS som er forløperen til Neptun Glomfjord Green Ammonia AS ble stiftet i 2016 med formål å etablere en stor-skala, lavkost-produsent av hydrogen i Glomfjord. Det er først nå en ser at planene er i ferd med å materialisere seg.