Svalbard og fremtiden: Enter turisme – exit gruvedrift

Høye kullpriser har gitt en liten del av gruvedriften litt ekstra lånt tid. Gruvedriften har vært selve hjørnesteinen i næringslivet på Svalbard med mange ansatte. Foto: Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Hva skal folk gjøre og hva gjør de som bor på Svalbard nå som gruvedriften synger på siste verset? Turisme seiler opp som den nye store bransjen som skal sikre bosetting og som skal gjøre at norske interesser ivaretas. Den sikkerhetspolitiske utviklingen har økt betydningen av å befeste og sikre norsk bosetting på Svalbard. Sikre jobber er en forutsetning for å få dette til.

Av Knut Ørjasæter

Litt fakta. Det er 372 bedrifter på Svalbard. Dette er en økning i antallet med 60 prosent siden 2010. Videre utføres det 1578 årsverk og det er nesten 2500 sysselsatte. Til sammen bor det nær 2600 mennesker på øygruppen, så arbeidsledighet er det ikke snakk om. I tallene her er ikke befolkningen på vel 360 i de russiske bosettingene tatt med.

Går vi tilbake til årtusenskiftet var det vel 1500 i de to norske bosettingene, Longyearbyen og Ny-Ålesund og vel 900 i de russiske bosettingene.
Til sammen omsetter virksomhetene på Svalbard for 4,6 milliarder kroner. For øyeblikket er bygg og anleggssektoren blant de største og viktigste sektorene med en samlet omsetning på nærmere 750 millioner kroner i 2022. Nesten 300 personer er sysselsatt i denne sektoren. Det er nær 12 prosent av alle sysselsatte. Dette skyldes ikke minst arbeidet med å tilbakeføre gamle gruver til naturen. I tillegg bygges det nye boliger og brannøvingstomten til Svalbard Lufthavn renses for forurensning. Det trekker bygg – og anleggssektoren opp, men en vesentlig del er av midlertidig karakter.

Vekst på over 90 prosent
Svalbard har blitt et viktig turistmål med besøk fra store cruiseskip. Hurtigruten satser også på ekspedisjonsturisme. Dette ser vi i tallene for overnatting og serveringsbedriftene. De økte omsetningen med over 90 prosent fra 2021 til 2022 til 525 millioner kroner i 2022. Slutten på korona har også gitt sitt bidrag til at reiselivsnæringen har fått en skikkelig boost. I dag er 20 prosent av alle sysselsatte i jobb i overnattings- og serveringsbransjen. Vi ser også at varehandel er en næring som har hatt kraftig vekst. I 2022 var den samlede omsetningen i varehandel på vel 440 millioner kroner i 2022. Det var en oppgang på nær 40 prosent fra året før. Mellom 7 og 8 prosent av alle sysselsatte jobber i varehandel.

Trykk Ctrl + for å zoome inn, eller Ctrl – for å zoome ut.

Med gruvedrift på lånt tid er den viktigste hjørnesteinsbedriften som skal sikre bosetting på Svalbard i ferd med å forsvinne. I 2022 var det ca. 80 personer som jobbet i gruve- og bergverksindustrien. Høye kullpriser har gitt en liten del av gruvedriften litt ekstra lånt tid. Gruvedriften har vært selve hjørnesteinen i næringslivet på Svalbard med mange ansatte. Tanken bak gruvedrift som hjørnestein er at andre næringer/bedrifter etablerer seg i tilknytning til denne næringen. Det gjelder alt fra matbutikker til frisører og offentlig tjenesteyting. Dette har vært tankegangen bak etableringen av de fleste hjørnesteinsbedriftene på fastlandet i distrikts-Norge.

En arbeidsplass i en hjørnesteinsbedrift kan generere 3 til 4 andre arbeidsplasser. Disse arbeidsplassene er imidlertid avhengig av at hjørnesteinsbedriften består. Turismen er nå den næringen det satses mest på fra det offentlige.
Et annet særtrekk ved Svalbard er en sterk dominans av sysselsatte i offentlig sektor. Disse arbeidsplassene er først og fremst knyttet til undervisning, gruvedrift og offentlig tjenesteproduksjon inklusive forskning.

Bosatt i kortere perioder
Mange bor på Svalbard for en kortere periode på noen år. Det har innvirkning på boligmarkedet, der mange leier i stedet for å skaffe seg egne boliger. Dessuten er boligene ofte fremskaffet av arbeidsgiver. Et annet kjennetegn er at mange jobber er sesongarbeid og at mange som arbeider i bygg- og anleggssektoren og i gruvene bor et annet sted. De er bare er på Svalbard i forbindelse med jobb.

Telenor og Polarbygg mest lønnsom
To selskap skiller seg ut som de desidert mest lønnsomme bedriftene på Svalbard, Telenor Svalbard AS og Polarbygg Spitsbergen AS. I flere år på rad sitter disse to selskapene igjen med mellom 40 og 50 prosent i overskudd av det selskapene omsetter for. Polarbygg drifter og leier ut til de som kommer og skal bo på Svalbard for kortere eller lengre periode. Telenor har blant annet en svært viktig satellittstasjon på øygruppen.