Gjør seg klar til nye arealkonflikter

NVE peker på 20 områder utenfor kysten, fem av dem i Nord-Norge. Illustrasjon: NVE

Norges Fiskarlag mobiliserer allerede mot havvind utenfor Nord-Norge.

Av – Edd Meby

Nylig la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) frem sine forslag til regjeringen på hvilke havområder som bør utredes for havvindprosjekter, og fem av de i alt 20 områdene det pekes på, ligger utenfor kysten av Nord-Norge. NVE har altså hatt i oppdrag fra Olje- og energidepartementet å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. Oppdraget er gjennomført av NVE i samråd med flere andre direktorater; Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Forsvarsbygg. NVE peker på 20 nye områder på til sammen 54 000 kvadratkilometer. 

– Vi merker oss at det er snakk om bruttoarealer, og forutsetter at det endelige arealbeslaget vil bli langt mindre, sier Kåre Heggebø.  Foto: Norges Fiskarlag

Her er de fem aktuelle områdene, slik de beskrives av NVE:

Nordavind A
Lokalisert i Barentshavet, utenfor Båtsfjord. Området er teknisk-økonomisk egnet for flytende fundamenter. NVE har estimert brukstiden til et prosjekt i dette området til omtrent 5300 timer per år. Utbygging av et referanseprosjekt i størrelsesorden 1000 MW vil gi en estimert årlig kraftproduksjon levert til nettet på cirka 4,3 TWh. Dette tilsvarer strømforbruket til omtrent 270 000 husstander.
Av kjente interessekonflikter er det en god del fiskeriaktivitet. En stor del av området overlapper med foreslått SVO (særlig verdifulle og sårbare områder), og det er gytevandring for lodde i hele området. Områdets sensitivitet for påvirkning på sjøfugl er middels. Det er også forsvarsinteresser i området.

Nordavind B
Lokalisert i Barentshavet, utenfor Mehamn. Området er teknisk-økonomisk egnet for flytende fundamenter. NVE har estimert brukstiden til et prosjekt i dette området til omtrent 5350 timer per år. Utbygging av et referanseprosjekt i størrelsesorden 1000 MW vil gi en estimert årlig kraftproduksjon levert til nettet på cirka 4,4 TWh. Dette tilsvarer strømforbruket til omtrent 275 000 husstander.
Av kjente interessekonflikter er det en god del fiskeriaktivitet. Omtrent halve området overlapper med foreslått SVO (særlig verdifulle og sårbare områder), og det er gytevandring for lodde i hele området. Områdets sensitivitet for påvirkning på sjøfugl er middels. Det er også forsvarsinteresser i området.

Nordavind C
Lokalisert i Norskehavet, utenfor Sørøya. Området er teknisk-økonomisk egnet for flytende fundamenter. NVE har estimert brukstiden til et prosjekt i dette området til omtrent 5200 timer per år. Utbygging av et referanseprosjekt i størrelsesorden 1000 MW vil gi en estimert årlig kraftproduksjon levert til nettet på cirka 4,3 TWh. Dette tilsvarer strømforbruket til omtrent 265 000 husstander.
Av kjente interessekonflikter overlapper store deler av området med foreslått SVO (særlig verdifulle og sårbare områder), og den sårbare naturtypen svampspikelbunn. Det er også gytevandring for lodde i den sørøstlige delen. Det er petroleumsaktivitet i og omkring området.

Nordavind D
Lokalisert i Norskehavet, utenfor Sørøya*. (*Grensen mellom Norskehavet og Barentshavet går ved Nordkapp. Red. anm.) Området er teknisk-økonomisk egnet for flytende fundamenter. NVE har estimert brukstiden til et prosjekt i dette området til omtrent 5200 timer per år. Utbygging av et referanseprosjekt i størrelsesorden 1000 MW vil gi en estimert årlig kraftproduksjon levert til nettet på cirka 4,3 TWh. Dette tilsvarer strømforbruket til omtrent 265 000 husstander.

Av kjente interessekonflikter overlapper området med eksisterende og foreslått SVO (særlig verdifulle og sårbare områder), og den sårbare naturtypen svampspikelbunn. Det er også gytevandring for lodde i den sørøstlige delen. Det er petroleumsinteresser i området. Basert på kjent kunnskap har området få interessekonflikter ut over dette, og direktoratsgruppa mener at området bør utredes videre.

Nordvest A
er lokalisert i Norskehavet, utenfor Sandnessjøen. Området er teknisk-økonomisk egnet for flytende fundamenter. NVE har estimert brukstiden til et prosjekt i dette området til omtrent 5250 timer per år. Utbygging av et referanseprosjekt i størrelsesorden 1000 MW vil gi en estimert årlig kraftproduksjon levert til nettet på cirka 4,3 TWh. Dette tilsvarer strømforbruket til omtrent 270 000 husstander. Selv om det er begrenset nettkapasitet på fastlandet til å ta imot produksjon fra området i dag, kan planer om ny industri og økning i kraftforbruket gjøre at det blir et gunstig område for havvind. Området vil være synlig fra Træna, og det overlapper med et utredningsområde for havbruk til havs.

Fiskarlaget bekymret
Norges Fiskarlag er svært bekymret over at arealet for havvind eser stadig mer ut.

– Vi frykter at de negative konsekvensene kan bli store, sier leder Kåre Heggebø i Fiskarlaget.

– I sum tilsvarer forslaget fra NVE et svært mye større areal enn det vindkraftnæringa og regjeringen tidligere har lagt til grunn. Vi merker oss at det er snakk om bruttoarealer, og forutsetter at det endelige arealbeslaget vil bli langt mindre, sier Kåre Heggebø.