«Nord-Norge har gode forutsetninger»

– En viktig ramme for havvindutviklinga må være sameksistens med eksisterende næringer og naturhensyn, mener Senterpartiets Siv Mossleth. Foto: Stortinget

Nord-Norge har gode forutsetninger for å utnytte havvind, mener stortingsrepresentant Siv Mossleth (Senterpartiet).

Av – Edd Meby

Fornybar kraft vil være viktig for lønnsomheten til prosjekter som skal bidra til lavere utslipp fra fastlandsindustrien, og for utvikling av nye næringer. Det er viktig at industrifylker, som for eksempel Nordland, tar del i denne utviklinga. Leverandørindustri i nord må også kunne utvikle seg i framtida. Men havvindsatsinga må ikke gå på bekostning av sjømatnæringen, advarer hun. 

En viktig ramme for havvindutviklinga må være sameksistens med eksisterende næringer og naturhensyn. Hvor kan havvindsatsinga skje uten at det gir uløselige interessekonflikter?  Elektrifiseringen av sokkelen må i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen, og Senterpartiet jobber for at Nord-Norge ikke blir akterutseilt i satsinga på havvind, sier Mossleth.

Stor optimisme
Optimismen er stor når det gjelder Norges muligheter med havvind. Industrien rundt flytende havvind alene kan skape hele 52.300 arbeidsplasser i 2050. Det tilsvarer om lag 25 prosent av sysselsettingen oljenæringen hadde i 2019, mener Norges Rederiforbund – og viser til en rapport fra Menon Economics, som har undersøkt arbeidsplasser, industrielle ringvirkninger, global markedsutvikling og mulighetene for eksport av flytende havvind.

Flytende havvind skiller seg fra bunnfast havvind ved at turbinene er festet til havbunnen med anker, i stedet for å være fastmontert. Grunnen til at Menon har sett på flytende havvind isolert, er at Norge her har særskilte fortrinn. Kartleggingen hevder at norske aktører kan ta en markedsandel på mellom 5 og 14 prosent av det globale flytende markedet. Rapporten oppfordrer til en raskere utvikling av flytende havvind dersom Norge skal kunne konkurrere internasjonalt.

Nord-Norges plass
Hvor er så Nord-Norges plass i denne utviklingen?

Stortingsrepresentant for Høyre, Bård Ludvig Thorheim, sier det slik til Nordnorsk Rapport:

80% av Norges havområder ligger nord for polarsirkelen og det finnes gode områder her som ikke er i konflikt med fiskeriinteresser.

–  Blir Nord-Norge akterutseilt i satsingen på havvind?

– Jeg frykter at det kan skje. Derfor må regjeringen få fortgang i dialogen med fiskerinæringen om konkrete områder. I tillegg må annen naturpåvirkning kartlegges raskt. Høyre har helt konkret gått inn for at områder utenfor Helgeland for eksempel må identifiseres siden det er gode vekselvirkninger med industri der. Vi nedsatte et samarbeidsforum med fiskerinæringa om dette under Solberg-regjeringen og etter snart ett år med Støre-regjeringen har de konkludert med å videreføre dette. Nøkkelen ligger i å identifisere områder som ikke er i konflikt med fiske og natur.

Nye områder fra NVE
Olje- og energidepartementet har nå gitt NVE i oppgave å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs basert på innspill fra en direktoratsgruppe, og å utarbeide forslag til konsekvensutredningsprogram. NVE skal i arbeidet med å finne nye områder som kan egne seg for fornybar energiproduksjon til havs forsøke å finne områder som legger til rette for god sameksistens med andre næringer.

Ytre Helgeland og eventuelt andre områder i Nord-Norge vil bli vurdert gjennom dette arbeidet, sa olje- og energiminister Terje Aasland i Stortinget nylig.