– Vårt nivå skal være noe å strekke seg etter

I 2011 ble kapasiteten ved fabrikken på Myre utvidet, med en ny produksjonslinje. I dag har BioMar Myre rundt 100 helårlige arbeidsplasser. Foto: BioMar

BioMar er en største private arbeidsplassene i Øksnes i Vesterålen, og et av de største selskapene i Nord-Norge.

Av – Edd Meby

Med 235 ansatte på fabrikken på Myre, en omsetning på 5,4 milliarder kroner og et driftsresultat på 123 millioner i 2020, er Øksnes-bedriften høyt oppe på listen over de største selskapene i Nord-Norge.

Turbulens og suksess
BioMar Myre ble etablert i 1986 i samarbeid mellom den gang den lokale filetfabrikken Øksnes Langnes Fiskeindustri og Dyno Industrier. I 1987 var det 18 ansatte i bedriften og det ble produsert 5000 tonn fiskefôr. Etter til dels turbulente år i den norske «oppdrettsnæringen» på 80- og begynnelsen av 90- tallet ble fabrikken rammet av en større brann i oktober 1998, noe som bidro til usikkerhet i lokalsamfunnet om fremtiden for BioMar på Myre.
Våren 1999 ble det imidlertid besluttet at fabrikken skulle bygges opp igjen, og i juni 2000 ble den «nye» fabrikken tatt i bruk med en årlig produksjonskapasitet på 80.000 tonn – på én produksjonslinje. På det tidspunktet ble fabrikken på Myre betegnet som den mest moderne i sitt slag. I 2011 ble kapasiteten ved fabrikken på nytt utvidet, med en ny produksjonslinje som ble tatt i bruk. I dag har BioMar Myre rundt 100 helårlige arbeidsplasser, og er en del av et globalt dansk konsern, Schouw.

Viktig samfunnsrolle
Hvor store er ringvirkningene i Øksnes-samfunnet fra BioMar?
Med våre nærmere 100 helårlige arbeidsplasser og sesongarbeidere i tillegg i perioden juni-desember er BioMar den største private arbeidsgiveren i kommunen, sier administrerende direktør Håvard Jørgensen.
Vi bidrar dermed både direkte og indirekte med store ringvirkninger til Øksnes kommune og Vesterålen som region. Gjennom utstrakt kjøp av lokale tjenester, det være seg innenfor logistikk, el- kraft, vedlikehold- og servicetjenester er vi med på å opprettholde et godt servicetilbud i kommunen og regionen.
Dette gjør det i neste omgang attraktivt å bo i Øksnes og Vesterålen både for våre nåværende ansatte, men også for ansatte med en kompetanse som vi i noen tilfeller er avhengige av å hente utenfor regionen eller landsdelen. Vi er, og skal fortsatt være, en stor og viktig aktør i Øksnes kommune, men vi er også avhengige av at Vesterålen som region fremstår som en attraktiv og fremtidsrettet Bo- Arbeids- og Serviceregion hvis vi skal lykkes i fremtiden.

Kompetanse-utfordringer
Hva er de største utfordringene med å ha en fabrikk i utkanten Øksnes?

I noen tilfeller kan tilgang på kompetanse være en utfordring. Fremover vil det grønne skiftet kunne sette nye krav rundt tilgang til elektrisk kraft.

Er det noen fordeler med å være etablert på Myre?

Vi er heldige som har svært lojale, rutinerte og kunnskapsrike medarbeidere som strekker seg langt for å nå felles mål. Vi har også god tilgang på areal og en sentral beliggenhet i et område hvor akvakultur står sterkt, og generelt har et godt omdømme.

Ser sitt ansvar

Jørgensen er også opptatt av det ansvar følger med å være en så stor og viktig bedrift i et lite samfunn.

Vi ønsker å være ledende innen de nevnte områder. Vårt nivå skal være noe å strekke seg etter for andre bedrifter i regionen, slik at vi tiltrekker oss enda flere flinke folk, og sammen skaper et sterkt næringsliv.
Hva ser BioMar som sin samfunnsrolle i Øksnes?
BioMar skal bidra med stabile helårlige arbeidsplasser, og skal opptre ansvarlig i lokalmiljøet, herunder minimere vår negative påvirkning av ytre miljø som støy, lukt og utslipp. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med en god sikkerhetskultur hvor det er en selvfølge at ansatte skal komme uskadet hjem. Vi skal være en arbeidsplass som fokuserer på kompetanseutvikling og bruk av fagbrev i de funksjoner det er naturlig, og vi skal til enhver tid ha lærlinger i vår organisasjon som bidrar til å gi ungdommer en komplett utdannelse.

– Vi er heldige som har svært lojale, rutinerte og kunnskapsrike medarbeidere som strekker seg langt for å nå felles mål, sier administrerende direktør Håvard Jørgensen. Foto: BioMar

Unngikk korona-stopp
Også BioMar ble påvirket av koronapandemien.
Korona har definitivt satt begrensninger for vår frihet i hverdagen, og det har vært behov for å innføre en rekke tiltak for å kunne sikre leveringsdyktighet til våre kunder. Vårt worst case scenario har vært et større smitteutbrudd hos våre fabrikkansatte. Det kunne medført behov for karantene, og mangel på mannskaper å sette inn. Retningslinjer for å unngå smitteutbrudd i organisasjonen har vært utarbeidet i samarbeid mellom ledelsen og ansatte representanter, og vi erfarer at disse har vært lojalt fulgt av de ansatte.
Sommeren 2021 hadde vi et betydelig utbrudd i lokalmiljøet hvor flere av våre ansatte var nærkontakter. I den mest krevende perioden hadde vi 13 av 60 fabrikkansatte i karantene, men takket være lojale kollegaer som stilte opp på sin fritid, klarte vi å holde produksjonen gående uavbrutt. Den inngående logistikken av globale råvarer har vært utfordrende i hele perioden, men også dette har blitt løst på en utmerket måte i tett samarbeid med våre leverandører. Vi har vært hundre prosent leveringsdyktige i hele koronaperioden, forteller Jørgensen – som ikke vil kommentere børssensitive opplysninger om det økonomiske resultatet for 2021.
  
Investerer og utvider staben
Markedet nå ved inngangen til 2022 ser bra ut. BioMar sine kunder har gjort en meget god jobb for å sikre markedsadgang igjennom pandemien. Bedriften på Myre skal øke antall ansatte med tre-fire i løpet av 2022, og det skal i år gjøres flere investeringer i anlegget. Et av disse har til hensikt å redusere bruken av fossile energikilder, andre for å tilpasse anlegget til nye råvarer, samt bidra til en lettere arbeidshverdag og bli mer effektive.
Hvordan skal Biomar beholde og utvide sin markedsandel i årene som kommer?
Viktige områder er fiskehelse, fiskevelferd og bærekraft. Vi jobber ufortrødent videre med å produsere det fôret som gir våre kunder den laveste produksjonskostnaden.

FAKTA:
BioMar er produsent av fiskefôr til oppdrettsnæringen. 
BioMar har fabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Costa Rica, Tyrkia og Kina.
På verdensbasis leverer BioMar fôr til ca. 80 land og til over 45 forskjellige fiskearter.
BioMar Group eies 100 % av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er børsnotert i København. 
BioMar Norge AS har hovedkontor på Myre i Vesterålen, fabrikker på Myre og på Karmøy ved Haugesund. Kontor for forskning og utvikling, innkjøp, salg og markedsføring ligger i Trondheim.