Mange millioner havner i Finnmark

HJØRNESTEIN: Nå håper de ansatte det blir helårsarbeidsplasser hos Lerøy. (Foto: Lerøy Seafood)

I løpet av et hektisk døgn ble det klarert investeringer for 400 millioner kroner i fiskeværet Kjøllefjord.

Av Edd Meby

Først kom statsbudsjettet der utbedringen av havna ble finansiert med de første 20 millionene av et prosjekt på totalt 236 millioner kroner, og dagen etter fulgte hjørnesteinsbedriften Lerøy Seafood opp med å bestemme seg for å investere 158 millioner kroner i fornyelse av sin fabrikk i Kjøllefjord.

Kystverket fornøyd
Og Kjøllefjord er ikke alene. Mehamn fiskerihavn i Gamvik kommune er planlagt ferdig i 2025 og Husøy fiskerihavn i Senja kommune er planlagt ferdig samme år. Til sammen foreslo regjeringen i høst en totalramme på om lag 3,6 milliarder kroner til Kystverkets virksomhet i 2024, som er økning på om lag 400 millioner kroner fra 2023. Fungerende kystdirektør Per Jan Osdal var fornøyd med rammen regjeringen foreslo.

– Vi vet hvor viktige fiskerihavnene er for å beholde og utvikle næringslivet langs hele kysten. Vi er derfor glade for at regjeringen i forslaget til statsbudsjettet for 2024 viser en tydelig satsing på arbeidet med statlige fiskerihavner. Regjeringen har foreslått en styrking av midler både til konkrete fiskerihavnprosjekt og tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavntiltak, sa Osdal da statsbudsjettet ble lagt frem.

Tungsjø og bølger
Kjøllefjord er ei viktig fiskerihavn i Finnmark, der det i gjennomsnitt ble landet 4 896 tonn fisk mellom 2016 og 2021, mens antall fiskere på blad B, har vokst fra 58 til 90 de siste 20 årene. Havna i Kjøllefjord har imidlertid lenge vært et problem, der både bølger og tungsjø påvirker trafikken negativt og i havnebassenget på sørsiden er det dybdeforholdene som er problemet. Samlet sett mener Kystverket dette «har en negativ påvirkning på fiskemottak, fiskefartøy i alle størrelser, turistnæring, fritidsflåte og næring knyttet til fiske eller havnearbeid.» Kystverket vil derfor anlegge to moloer i ytre havn, samt gjøre utdypning og utfylling i indre havn. Disse tiltakene vil gi Kjøllefjord større og mer regelmessig råstofftilgang. Prosjektet er nå i planleggingsfasen, men prioritert slik at det blir oppstart innen om lag to år.

Investerer i Mehamn
Kystverket har også i sine planer en mudring i Mehamn fiskerihavn, for å få bedre tilgjengelighet og økt manøvreringsmulighet for større fartøy som skal levere fangster. Arbeidet er planlagt gjennomført i 2024 og 2025. Finansministeren ga i sommer 20 millioner til utbedring av Husøy fiskerihavn på Senja. De senere år har Senja opplevd en markant økning i tilreisende fiskere, spesielt fra Lofoten og Vesterålen. Det er stor pågang for å få levert fangst, men de nåværende dybdeforholdene medfører at man må si fra seg mange leveranser.

Båtsfjord har styrket posisjonen som en de viktigste havnene i Nord-Norge. Kystverket har brukt 170 millioner kroner på å utdype flere steder i havna, slik at stort sett alle kommunale kaier har en dybde på minimum 9,3 meter. Den nye dampskipskaia ble ferdig gjenoppbygd i 2022. I løpet av 2023 ferdigstilles også den nye servicekaia, der det investeres 95 millioner til å bytte ut 300 meter kaifront.

Vardø får ny molo
Også i Vardø satses det i havna. Prosjektet med ny molo er i planleggingsfase og det tilsier at tiltaket er klart for igangsetting innen 2025, men regjeringen vil ha tempo og vil sette av midler allerede i 2024. Vardø er Finnmarks eldste fiskevær og kommunen livnærer seg i stor grad av fiskerinæringen. Antall fiskefartøy har mer enn doblet seg siden 2010, men det har i lang tid vært problemer med urolige forhold i havna på Vardøya, som følge av bølger, strømmer og vind. Værforholdene medfører risiko ved lasting og lossing, samt slitasje og skader på både fartøy og kaier, en belastning for fiskere og andre brukere. De dårlige forholdene i store deler av havnen har en negativ virkning på næringsliv og lokalbefolkning i Vardø, der hele 32 prosent av den private sysselsettingen kommer fra villbasert fiskeindustri. Det ble i gjennomsnitt landet 1965 tonn fisk i Vardø havn mellom 2016 og 2021. Prosjektet til Kystverket er på 363,8 millioner kroner og består av merking, utdyping og skjerming.

Miljø og næring
Prosjektet Hammerfest Ren Havn er på 348 millioner kroner, og er et viktig miljø-, infrastruktur- og byutviklingsprosjekt, som både utvikler næringsgrunnlaget i Hammerfest havn med nye kaiareal og fjerner miljøforurensinga i en av Norges mest forurensede havner. Prosjektet omfatter utdyping av Fuglenes fiskerihavn, utbedring av farleden inn til, og utdyping av, Forsøl fiskerihavn, samt opprydning av forurenset sjøbunn i Hammerfest havn og bygging av en ny sentrumskai, der deponi for forurensede sediment innebygges i kaia.