Leder nr. 3 – 2021 – Kraftpotensiale med minimale naturinngrep

◼ Få ting har skapt så steile fronter i dette landet som utbygging av vindkraftverk. Det har medført et høyt konfliktnivå – og en opphetet debatt om hvor fornuftig det er å ofre uberørt natur, miljøet og folks bomiljø som et bidrag til å redde klimaet.

◼ I alt for liten grad kommer det frem at en systematisk oppgradering av norsk vannkraft kan gi like mye kraft som det nå legges opp til gjennom vindkraft på land. Og det kan skje med minimale naturinngrep. En oppgradering kan i følge en studie fra NTNU publisert i 2019 gjøre vannkraftsystemet i stand til å produsere 15 til 20 prosent mer strøm enn nå. Vi snakker om en produksjon på mellom 20 og 30 terrawattimer (TWh). Til sammenligning utgjør årlig kraftproduksjon i Norge drøyt 150 TWh.

◼ Konklusjonen i studien, som kommer ut med et langt større potensial for oppgradering enn NVE’s eget anslag på 6-7 TWh, er basert på produksjonsøkninger som flere kraftverk alt har oppnådd. Dette gjelder blant annet Nedre Røssåga i Hemnes kommune, som ble utvidet med ny tunnel og ny kraftstasjon i parallell med den eksisterende i 2015. Produksjonen økte tilsvarende strømforbruket for 10.000 boliger (200 gigawattimer, GWh). Miljøforholdene ble også bedret som følge av prosjektet.

◼ Årsaken til at det potensialet ikke er tatt ut skyldes verken mangel på initiativ eller kompetanse i norske kraftselskap. Prosjektene er ikke lønnsomme i dagens skatteregime.

◼ Opprusting og utvidelse av vannkraft blir i dag skattlagt med både grunnrenteskatt og med en avskrivningstid på hoveddelen på 67 år. Det er i sum et helt annet skatteregime enn det andre fornybare energikilder må forholde seg til.

◼ Debatten om vindindustri i Norge pågår ikke bare innenfor landets grenser. Også tyske medier som Die Welt påpeker at turbiner tas ned i Tyskland, mye på grunn av folkelige protester og negative miljøkonsekvenser, samtidig som tyske investeringsfond investerer i stor skala i vindindustri i Norge. Som kjent er Norge et land tyskerne elsker å feriere i, nettopp på grunn av storslått, ren natur og en langstrakt kyst.

◼ Vindkraft kan ha sin berettigelse i egnede områder, men det ligger ingen fornuft i å skrinlegge det åpenbare potensialet som ligger i våre eksisterende vannkraftverk. Med et motiverende skattesystem kan Norge realisere denne miljøvennlige produksjonen.